Проекти

ПРОЕКТ : „УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА“

BG-RRP-1.015 - „УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА“

ПРОЕКТ : НП „Заедно в изкуствата и спорта“

НП „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул 2 Спорт

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

Информационна табела на проекта

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Информационна табела на проекта

Инструкции по Дейност 6

Декларация за информирано съгласие-Приложение 1

Анкетна карта-Приложение 3

Анализ на проведената анкета-желания

Анкетна карта за мнение-Приложение 4

Анализ на проведената анкета-удовлетвореност

Проект по Модул "Без свободен час" по Национална програма "Без свободен час 2019"

НП-Без свободен час 2019

Проект по Модул "Културните институции като образователна среда" по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"

Проект

Тематично разпределение

Списък ученици-участници

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА, ОДОБРЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА" 2019