Документи

1.План-програма-БДП 2021 г.

2. Годишен план за дейността на НУ " Патриарх Евтимий" гр. Плевен 2021/2022 г.

3. Правилник за дейността на НУ "Патриарх Евтимий" 2021/2022 г.

4. Програма равни възможности 2021/2022 г.

5. Програма превенция на ранното напускане 2021/2022 г.

6. Заповед форми на обучение 2021/2022 г.

7. Стратегия за развитие училище 2021-2025 г.

8. Програма приобщаващо образование 2018-2020

9. Програма ГЗЕИО 2019-2020

10. Мерки повишаване качество образование 2021 г.

11. Доклад за самооценяване на качеството 2016-2018

12. Програма за целодневна организация на учебния ден 2019-2020

13. Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019-2020

14. План изпълнение Стратегията през учебните 2018-2019 и 2019-2020 г.

15. Заповед и правила признаване завършен клас или период на обучение в чужбина 2019-2020

16. Заповед и план-график на дейностите по самооценяване през учебните 2018-2019 и 2019-2020 г.

17. Заповед и план за изпълнение на Програмата за приобщаващо образование през учебните 2018-2019 и 2019-2020 г.

19. Декларация информирано съгласие родител-средства за комуникация 2019-2020

20. Актуализирана система за финансово управление и контрол 2018-2019

21. Годишен план за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 2019-2020