Документи

Заявление - отсъствия

Вътрешни правила за обществени поръчки

Заповед неучебни дни 2023г./2024г.

План-програма-БДП 2022 г.

Стратегия за развитие училище 2021-2025 г.

План за изпълнение на Стратегия за развитие училището 2021-2025 г.

Годишен план за дейността на НУ " Патриарх Евтимий" гр. Плевен 2022/2023 г.

Правилник за дейността на НУ "Патриарх Евтимий" 2023/2024 г.

Програма равни възможности 2023/2024 г.

Програма превенция на ранното напускане 2023/2024 г.

Заповед форми на обучение 2023/2024 г.

Програма приобщаващо образование 2018-2020

Програма ГЗЕИО 2022-2023

Мерки за повишаване качество на образованието 2023/2024 г.

Доклад за самооценяване на качеството 2016-2018

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2022 г. - 2023 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022 г.-2023 г.

План изпълнение Стратегията през учебните 2018-2019 и 2019-2020 г.

Заповед и правила признаване завършен клас или период на обучение в чужбина 2022-2023

Заповед и план-график на дейностите по самооценяване през учебните 2018-2019 и 2019-2020 г.

Заповед и план за изпълнение на Програмата за приобщаващо образование през учебните 2018-2019 и 2019-2020 г.

Декларация информирано съгласие родител-средства за комуникация 2019-2020

Актуализирана система за финансово управление и контрол 2018-2019

Годишен план за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 2022 г. - 2023 г.