Мисия, визия и цели

МИСИЯ на НУ „Патриарх Евтимий“ – Плевен:

В своята дейност на територията на община Плевен НУ „Патриарх Евтимий” подпомага изпълнението на основните цели на училищното образование в следните аспекти:

 • интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
 • съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
 • придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
 • придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;
 • ранно откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на развитието и реализацията му;
 • формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 • придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;
 • формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;
 • формиране на толерантност и уважение към правата на учениците и хората с увреждания;
 • познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;
 • придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;
 • придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

ВИЗИЯТА за развитие на училището през периода 2016-2020 г.:

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” – МОДЕРНО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, ЕДНО ОТ НАЙ-ПРЕДПОЧИТАНИТЕ В ГРАД ПЛЕВЕН, В КОЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ С ВИСОКО НИВО НА УЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА, ГАРАНТИРАЩА АДЕКВАТНО НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПО-УСПЕШНА СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ И ФОРМИРАНЕ НА ДОСТАТЪЧНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ВОДЕНЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ.

ОБЩА ЦЕЛ: Подпомагане на местната власт в осъществяването на процеса на планиране и реализация на политиката за развитие на училищното образование на територията на община Плевен.

ОСНОВНА ЦЕЛ:

В своето развитие НУ „Патриарх Евтимий” – Плевен да осигурява необходимите благоприятни, стимулиращи, здравословни, екологосъобразни, безопасни и сигурни условия за ефективно провеждане на обучение, възпитание и социализация по държавни образователни стандарти, оказване на съдействие за активно включване и участие, създаващи основа за придобиване на качествени знания и умения и развиване на стойностни отношения сред училищната общност.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Осигуряване на висококачествено начално образование по европейски стандарти чрез създаване, поддържане и развитие на приобщаваща, подпомагаща и насърчаваща индивидуалните интереси и заложби училищна среда, в условията на съвременна материална база, непрекъснато повишаващ професионалната си компетентност педагогически персонал и широка обществена подкрепа.

ПРИОРИТЕТИ и МЕРКИ:

Приоритет 1: „Обновяване, разширяване и модернизация на материалната база на училището”.
Мярка 1.1 – Саниране на съществуващата основна сграда.
Мярка 1.2 – Увеличаване на сградния фонд.
Мярка 1.3 – Благоустрояване на дворното и прилежащите на училището пространства.
Мярка 1.4 – Осигуряване на допълнително обзавеждане и оборудване.

Приоритет 2: „Разширяване и подобряване на дейността на учебното заведение, чрез прилагане на по-ефективни практики и повече иновативни подходи в работата с учениците”.
Мярка 2.1 – Увеличаване на приема на ученици и разкриване на нови паралелки.
Мярка 2.2 – Разкриване на допълнителни специализирани кабинети.
Мярка 2.3 – Прилагане на повече и по-разнообразни форми на интерактивно образование.
Мярка 2.4 – Увеличаване обхвата на извънурочните и извънкласните дейности.

Приоритет 3: „Подобряване на човешкия потенциал и осигуряване на неограничен достъп до образователни услуги в необходимия обем и качество”.
Мярка 3.1 – Непрекъснато усъвършенстване и възходящо кариерно развитие на педагогическия персонал.
Мярка 3.2 – Утвърждаване на принципите на подкрепа за личностното развитие в процеса на училищна подготовка.
Мярка 3.3 – Създаване на условия за развитие на по-ефективно приобщаващо образование.

Приоритет 4: „Развитие на мрежова стратегия за сформиране на общ социален капитал и обединяване на ресурси”.
Мярка 4.1 – Включване в разработването и реализацията на съвместни проекти.
Мярка 4.2 – Организиране и провеждане на общи инициативи.
Мярка 4.3 – Участие в публични форуми по обществено значими въпроси и проблеми.
Мярка 4.4 – Задълбочаване на междуинституционалното взаимодействие.

Приоритет 5: „Осигуряване на допълнително финансиране за осъществяване на повече училищни инициативи”.
Мярка 5.1 – Увеличаване размера на държавната издръжка.
Мярка 5.2 – Привличане на целеви субсидии от Републиканския бюджет.
Мярка 5.3 – Осигуряване на допълнително финансиране от Общинския бюджет и дарителски кампании.
Мярка 5.4 – Усвояване на повече средства от проектни дейности.

ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИОРИТЕТИ

Приоритет 1 – Осигуряване на равенство между половете.

Приоритет 2 – Иновации и прилагане на политики.

Приоритет 3 – Партньорство и овластяване.

Приоритет 4 – Териториално сътрудничество.

Приоритет 5 – Устойчиво развитие и опазване на околната среда.

Мисия,визия и цели.