Графици

1. График за консултиране с родители

2. График за консултиране с ученици в ГЦДОУД

3. График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети I срок 2021/2022 учебна година