Административни услуги

1. Процедури за приемане и преместване на ученици

2. Процедура за издаване на дубликати

3. Присъствие на ученици

4. Правила признаване за завършен етап в чужбина

5. Заявление издаване удостоверение за преместване

6. Заявление за приемане на ученик

7. Заявление за преместване на ученик

8. Заявление за кандидатстване за прием в 1 клас

9. Заявление за издаване на дубликат

10. Заявление за включване в ГЦДОУД

11. Заявление за признаване на документи, изданени от училища на чужди държави